Rozloučení s předškoláky

Klub předškolák – duben – Základní škola VelvaryMilí rodiče budoucích školáčků,
v úterý 29. 6. ve školce proběhne slavnostní pasování vašich ratolestí na dítka školou povinná. Jste srdečně zváni od 16 hodin.
Co s sebou? Malé občerstvení pro kamarády a dobrou náladu 🙂

Děti přijaté na prázdniny

76  9. 8. – 20. 8.
80  9. 8. – 20. 8. 
86  9. 8. – 20. 8.
92  9. 8. – 20. 8.
99  9. 8. – 20. 8.
113  9. 8. – 20. 8.
118  9. 8. – 20. 8.
141  16. 8. – 20. 8. 
145  9. 8. – 20. 8.
146  9. 8. – 16. 8. 
149  9. 8. – 20. 8.
152  9. 8. – 20. 8.
154  9. 8. – 20. 8.
156  9. 8. – 20. 8.
158  9. 8. – 20. 8.
160  9. 8. – 20. 8.

Přijaté děti

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2021:

0508 HP
1496 OB
1209 NKM
0958 AL
1081 VM
0717 BJ
0980 AH
1082 JH
1102 JP
1260 LP
1197 RN
1646 WP
0168 RL

Máme Multi Board

Součástní našich vzdělávacích prostředků se stal mobilní dotykový displej Multi Board! Děkujeme společnosti MultiBoard, s. r. o. za perfektní servis a školení. 🙂

Fotografování

Milí rodiče,
dne 28. 5. proběhne v MŠ fotografování dětí. Společná fotografie a portrét.
Cena 200,- Kč.

Milé maminky, babičky, prababičky, tetičky, přejeme vám mnoho radosti, úspěchů, pevné zdraví a kupu osobní spokojenosti.
Krásný Den matek!

 

Milí rodiče,
v pondělí se školka otevře pro všechny děti. Nebudou muset absolvovat testování.
Moc se na vás těšíme!

 

Prázdninový provoz mateřských škol ve Varnsdorfu

Vážení rodiče, zde naleznete informace o prázdninovém provozu mateřských škol ve Varnsdorfu.
Naše mateřská škola Národní je během prázdnin uzavřena 1. 7. až 6. 8. 2021.
A dále probíhá zápis do MŠ. Informace naleznete v položce menu „Pro rodiče“, popřípadě o příspěvek níže. Těšíme se na nové kamarády v příštím školním roce!

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2021

(1. 7. 2021 – 31. 8. 2021)

 _________________________________________________________________________

Mateřské školy ve Varnsdorfu po dohodě se zřizovatelem

budou plošně uzavřeny v době od 26. 7. – 6. 8. 2021.

 Provoz mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu, vyjma plošného uzavření, bude zajištěn se střídavým provozem jednotlivých škol dle zákona 561/2004 v platném znění. Mateřské školy přijmou děti zákonných zástupců (kteří nemají jinou možnost, jak dítě zaopatřit) z jiné maximálně do výše své kapacity.

Zákonní zástupci:

 • V kmenové MŠ nahlásí zájem o svou MŠ v době jejího provozu, nejpozději do 28. 5. 2021, s vědomím, že pokud své dítě nenahlásí, bude na jejich místo v době hlavních prázdnin přijato dítě z jiné mateřské školy
 • do náhradních MŠ přihlásí zákonní zástupci své dítě předáním žádosti o přijetí s požadovaným termínem na MěÚ Varnsdorf na Odbor vedení úřadu – správa školství  (1.patro, dveře č.12), kde jim bude přiděleno registrační číslo a to ve dnech:

  31. 5. – 2. 6. 2021

dle úředních hodin MěÚ Varnsdorf

 Žádost o přijetí – vyžádejte si ve své MŠ (naleznete k dispozici v šatnách)
Na www stránkách naší MŠ pod položkou DOKUMENTY MŠ – FORMULÁŘE.

V případě většího počtu zájemců o umístění bude rozhodnuto o přijetí losem, který zajistí vedení MěÚ – správa školství.

 • zákonní zástupci první den příchodu jejich dítěte do náhradní mateřské školy předloží uhrazenou složenku. Pokud se tak nestane, dítě nebude do MŠ přijato.
 • prosíme rodiče o ohleduplnost vůči ostatním např. neúspěšným zájemcům o umístění dítěte, aby v případě nepřítomnosti své dítě včas odhlásili (alespoň telefonicky).

odkaz zde:
Metodika+provozu+mateřských+škol+o+hlavních+prázninách+2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL, POSTUP, ŽÁDOST

V A R N S D O R F

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Toto opatření bude platné i v případě ukončení nouzového stavu.

 • zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců od 3. 5. do 16. 5. 2021,
 • každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Registračním číslem uchazeče bude číslo za lomítkem rodného čísla + iniciály jména (př. 2334JN),
 • 28. 5. 2021 zveřejní ředitelky MŠ seznam přijatých dětí pod „registračním číslem“ na webu MŠ.

 Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Potřebný dokument (Žádost) je možné si stáhnout a vytisknout z webových stránek mateřských škol nebo z webu města Varnsdorf, v nutných případech vyzvednout v tištěné podobě na MěÚ Varnsdorf (vstupní hala).

 Do obálky je nutné vložit tyto dokumenty s podpisem zákonného zástupce

 1. Čitelně vyplněnou žádost
 2. Doložení řádného očkování dítěte
 3. a) potvrzení přímo na žádosti o očkování dítěte
 4. b) nebo potvrzení o očkování zaslané lékařem na e-mail rodiče (nutné předem domluvit s lékařem)

             Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 1. Kopii rodného listu dítěte
 2. Kopii doporučení PPP či SPC – pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení
 3. u CIZINCŮ platnost potvrzení o povolení k trvalému pobytu (delší než 90 dní)

 Všechny písemnosti vložte do obálky označené „ZÁPIS DO MŠ“ a doručte jedním z možných způsobů

 1. vhozením všech požadovaných dokumentů do poštovní schránky dané mateřské školy – UPŘEDNOSTŇUJEME
 2. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku zveřejněnou na svých webových stránkách),
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!, email naleznete na webových stránkách mateřských škol),
 4. poštou,
 5. V nezbytně NUTNÉM případě osobním podáním dne 13. 5. 2021 (v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, proto si zákonný zástupce nejpozději dne 12. 5. 2021 do 16ti hod. telefonicky sjedná čas osobního setkání s ředitelkou dané MŠ).

 Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka MŠ na městském úřadě, který vede evidenci obyvatel.
ŽÁDOST A ŠKOLNÍ MATRIKA – EVIDENČNÍ LIST KE STAŽENÍ V MENU „DOKUMENTY MŠ – FORMULÁŘE“

Testování dětí

Milí rodiče,
z důvodu testování dětí přijďte, prosím, do školky s nejméně patnáctiminutovou časovou rezervou.
S dítětem musí přijít jeho zákonný zástupce.
Děkujeme.