Zápis do MŠ

V A R N S D O R F

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Toto opatření bude platné i v případě ukončení nouzového stavu.

 • zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců od 3. 5. do 16. 5. 2021,
 • každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Registračním číslem uchazeče bude číslo za lomítkem rodného čísla + iniciály jména (př. 2334JN),
 • 28. 5. 2021 zveřejní ředitelky MŠ seznam přijatých dětí pod „registračním číslem“ na webu MŠ.

 Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Potřebný dokument (Žádost) je možné si stáhnout a vytisknout z webových stránek mateřských škol nebo z webu města Varnsdorf, v nutných případech vyzvednout v tištěné podobě na MěÚ Varnsdorf (vstupní hala).

 Do obálky je nutné vložit tyto dokumenty s podpisem zákonného zástupce

 1. Čitelně vyplněnou žádost
 2. Doložení řádného očkování dítěte
 3. a) potvrzení přímo na žádosti o očkování dítěte
 4. b) nebo potvrzení o očkování zaslané lékařem na e-mail rodiče (nutné předem domluvit s lékařem)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 1. Kopii rodného listu dítěte
 2. Kopii doporučení PPP či SPC – pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení
 3. u CIZINCŮ platnost potvrzení o povolení k trvalému pobytu (delší než 90 dní)

 Všechny písemnosti vložte do obálky označené „ZÁPIS DO MŠ“ a doručte jedním z možných způsobů

 1. vhozením všech požadovaných dokumentů do poštovní schránky dané mateřské školy – UPŘEDNOSTŇUJEME
 2. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku zveřejněnou na svých webových stránkách),
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!, email naleznete na webových stránkách mateřských škol),
 4. poštou,
 5. V nezbytně NUTNÉM případě osobním podáním dne 13. 5. 2021 (v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, proto si zákonný zástupce nejpozději dne 12. 5. 2021 do 16ti hod. telefonicky sjedná čas osobního setkání s ředitelkou dané MŠ).

 Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka MŠ na městském úřadě, který vede evidenci obyvatel.
ŽÁDOST A ŠKOLNÍ MATRIKA – EVIDENČNÍ LIST KE STAŽENÍ V MENU „DOKUMENTY MŠ – FORMULÁŘE“