Školní vzdělávací program

ŠVP „Barevný svět na kopečku“

(úplné znění dokumentu je volně přístupné v MŠ)

            Náš školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Jeho hlavním cílem je maximální rozvoj osobnosti dětí při respektování jejich individuálních potřeb, zájmů, schopností a předpokladů. Každé dítě je jiné a z toho vycházíme při volbě metod pedagogické práce i náplni vzdělávacích činností.

Samotný název školního vzdělávacího programu napovídá, že nabízíme prostředí pestré, veselé a různorodé, děti si mohou vybrat z řady rozmanitých herních aktivit. Důležitou součástí vzdělávacího procesu jsou činnosti výtvarné, pracovní, hudební, dramatické, tělovýchovné a badatelské. Prostorné třídy a herny i rozlehlá zahrada s řadou herních prvků umožňují spoustu zajímavých aktivit s dětmi. Máme dvě heterogenní třídy – v každé je 25 dětí od 2 do 6 let. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s odkladem školní docházky, dětem z cizojazyčného prostředí, dětem mimořádně nadaných apod. je věnována péče formou podpůrných opatření).

Děti mají denní režim rozložený tak, aby byly zastoupeny volné i hry i přímá edukační činnost. Důraz klademe na prožitkové učení a individuální přístup ke každému dítěti. Řada činností se uskutečňuje formou projektů.

Nezapomínáme na pobyt dětí na čerstvém vzduchu (pobyt venku je vždy přizpůsoben kvalitě ovzduší). V letních měsících využíváme školní zahradu, kde nám stromy poskytují dostatečný stín, v zimním období zas prostornou tělocvičnu, zimní stadion k výuce bruslení a přední zahradu k pohybovým aktivitám na sněhu.

K odpočinku mají děti k dispozici dvě lehárny – jednu pro děti, které spí po celou dobu odpočinku, ve druhé odpočívají děti dle potřeby, dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny klidné aktivity a činnosti související s přípravou na školu v 1.třídě.

Dětem je podávána vyvážená, plnohodnotná strava, jejíž složení odpovídá platným předpisům pro předškolní stravování, jídelníček je pestrý, obohacený o mimořádná přání dětí (pokud mají narozeniny, vybírají si své oblíbené jídlo), je zachována vhodná skladba, je dodržována zdravá technologie příprav pokrmů. Klademe důraz na podávání čerstvé zeleniny a ovoce v průběhu celého roku – ovocný nebo zeleninový talíř je podáván denně, zařazujeme více ryb, bílého masa, snižujeme obsah cukru. Děti do jídla nenutíme, ale ochutnáváme pro děti neznámá a netradiční jídla. Od ranních her mají děti k dispozici pitný režim, který zastupuje ovocné šťávy, mošty, ovocné čaje, minerální vody. Pitný režim je k dispozici i při hrách na zahradě.

Rodičům dětí vycházíme maximálně vstříc, respektujeme jejich názor, mají možnost vyjádřit se k chodu školy (dotazníky, schránka důvěry, konzultace s pedagogy atd.). Na řadě akcí, které s dětmi pořádáme, se účastní právě rodiče (tvořivé dílničky, besídky atd.).

Spolupracujeme s řadou subjektů a školských zařízení: např. Pedagogicko psychologickou poradnou v Rumburku, ZŠ Náměstí E. Beneše, ZŠ Východní, SŠ a VOŠ Varnsdorf, ZUŠ Varnsdorf, DDM Varnsdorf, RZS Rumburk, HZS Varnsdorf, OO PČR Varnsdorf, MÚ Varnsdorf, MUDr. Hrozovou a MUDr. Chvojkovou a dalšími.

Výchovně vzdělávací obsah je rozdělen do bloků odpovídajícím jednotlivým měsícům školního roku. Bloky jsou tvořeny jednotlivými tématy.

PODZIM NA KOPEČKU

ZÁŘÍ

Berušky, koťata, ukážu vám kudy kam

Berušky a koťata v sadu

Berušky a koťata sklízí zeleninu

Berušky a koťata a obilí

Charakteristika bloku:

Seznámení s prostředím mateřské školy, novými kamarády. Vytváření třídních pravidel, seznámení s ovocem, zeleninou, kterou sklízíme na podzim. Práce na poli, odlet některých ptáků do teplých krajin.

ŘÍJEN

Berušky a koťata objevují poklady lesa

Berušky a koťata a jejich kamarádi z lesa

Berušky a koťata pouštějí draky

Berušky a koťata objevují barvy podzimu

Charakteristika bloku:

Seznámení dětí s přírodou, životem v lese, barvami podzimu, vytvářet základy postoje dítěte k životnímu prostředí, podpora řečových schopností, tvořivé myšlení, spolupráce dětí nejen ve skupinách, ale i v kolektivu. Mít radost z objevování, umět tvořivě se vyjádřit.

LISTOPAD

Berušky,koťata a strašidla

Berušky a koťata pod deštníkem

Berušky a koťata u doktora

Advent na kopečku

Charakteristika bloku:

Děti se seznámí se základními poznatky o těle, co nám škodí a ba naopak prospívá, jaký vliv na člověka mají změny podzimního počasí, seznámení s podzimními svátky, základ kultury a umění.

ZIMA NA KOPEČKU

PROSINEC

Čert a Mikuláš na kopečku

Berušky a koťata chystají Vánoce

Berušky a koťata zdobí stromeček

Charakteristika bloku:

Seznámení s tradicí Vánoc, zvyky u nás a v jiných zemích , oslava Mikuláše a příchod Nového roku.

LEDEN

Berušky a koťata vítají Nový rok

Berušky a koťata sportují na sněhu

Beruška a koťata dovádějí s mrazíky

Berušky a koťata poznávají řemesla

Charakteristika bloku:

Seznámení dětí se zimními sporty,radovánky na sněhu, vlastnostmi sněhu, mrazu. Seznámení s různými druhy  povolání.

ÚNOR

Masopust na kopečku

Paní móda zavítala na kopeček

Berušky a koťata mají rády babičky

Charakteristika bloku:

Seznámení a upevňování tradic masopustu, zapojení fantazie v oblasti módy. Besídka pro své babičky.

JARO NA KOPEČKU

BŘEZEN

Berušky a koťata vítají jaro

Berušky a koťata probouzí sluníčko

Berušky a koťata třídí odpad

Berušky a koťata s knížkou ve školce i škole

Charakteristika bloku

První jarní měsíc. Děti poznávají hlavní znaky jara, poznávání prvních jarních květin, pozorování počasí. Prohloubení vztahu ke knihám. Seznamují se a osvojují si návyk třídění odpadu.

DUBEN

Velikonoce na kopečku

Berušky a koťata na dvorku

Čarodějnice na kopečku

Charakteristika bloku

Pozorování změn v přírodě, seznámení dětí s tradicí Velikonoc. Děti se naučí poznat a pojmenovat mláďata domácích zvířat.

KVĚTEN

Berušky a koťata poznávají všechny děti světa

Berušky a koťata objevují vesmír

Maminka má svátek

Berušky a koťata na cestách

Charakteristika bloku:

Vytváření povědomí, že každý jsme jiný, kultury jiných zemí. Práce s informacemi, knihami o vesmíru. Vytváření kladného vztahu k mamince a celé rodině. Poznávat čím můžeme procestovat svět.

LÉTO NA KOPEČKU

ČERVEN

Berušky a koťata slaví týden dětské radosti

Berušky a koťata jdou do pohádky

Berušky a koťata na olympiádě

Berušky a koťata v ZOO

Charakteristika bloku

Děti společně oslaví MDD, seznámí se s kladnými i zápornými postavami z pohádek, budou hledat poučení v reálném životě. Poznají a seznámí se se životem exotických zvířat. Poznají historii olympiád, samy se zúčastní malé olympiády školek.

ČERVENEC, SRPEN

Berušky a koťata u vody

Berušky a koťata na prázdninách

Charakteristika bloku:

Seznámení se životem u vody i ve vodě. Putování po výletech a co vše můžeme o prázdninách prožít.