Školní vzdělávací program

ŠVP „Putování za duhou“

(úplné znění dokumentu je volně přístupné v MŠ)

            Náš školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Jeho hlavním cílem je maximální rozvoj osobnosti dětí při respektování jejich individuálních potřeb, zájmů, schopností a předpokladů. Každé dítě je jiné a z toho vycházíme při volbě metod pedagogické práce i náplni vzdělávacích činností.

Samotný název školního vzdělávacího programu napovídá, že nabízíme prostředí pestré, veselé a různorodé, děti si mohou vybrat z řady rozmanitých herních aktivit. Důležitou součástí vzdělávacího procesu jsou činnosti výtvarné, pracovní, hudební, dramatické, tělovýchovné a badatelské. Prostorné třídy a herny i rozlehlá zahrada s řadou herních prvků umožňují spoustu zajímavých aktivit s dětmi. Máme dvě heterogenní třídy – v každé je 25 dětí od 2 do 6 let. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s odkladem školní docházky, dětem z cizojazyčného prostředí, dětem mimořádně nadaných apod. je věnována péče formou podpůrných opatření).

Děti mají denní režim rozložený tak, aby byly zastoupeny volné i hry i přímá edukační činnost. Důraz klademe na prožitkové učení a individuální přístup ke každému dítěti. Řada činností se uskutečňuje formou projektů.

Nezapomínáme na pobyt dětí na čerstvém vzduchu (pobyt venku je vždy přizpůsoben kvalitě ovzduší). V letních měsících využíváme školní zahradu, kde nám stromy poskytují dostatečný stín, v zimním období zas prostornou tělocvičnu, zimní stadion k výuce bruslení a přední zahradu k pohybovým aktivitám na sněhu.

K odpočinku mají děti k dispozici dvě lehárny – jednu pro děti, které spí po celou dobu odpočinku, ve druhé odpočívají děti dle potřeby, dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny klidné aktivity a činnosti související s přípravou na školu v 1.třídě.

Dětem je podávána vyvážená, plnohodnotná strava, jejíž složení odpovídá platným předpisům pro předškolní stravování, jídelníček je pestrý, obohacený o mimořádná přání dětí (pokud mají narozeniny, vybírají si své oblíbené jídlo), je zachována vhodná skladba, je dodržována zdravá technologie příprav pokrmů. Klademe důraz na podávání čerstvé zeleniny a ovoce v průběhu celého roku – ovocný nebo zeleninový talíř je podáván denně, zařazujeme více ryb, bílého masa, snižujeme obsah cukru. Děti do jídla nenutíme, ale ochutnáváme pro děti neznámá a netradiční jídla. Od ranních her mají děti k dispozici pitný režim, který zastupuje ovocné šťávy, mošty, ovocné čaje, minerální vody. Pitný režim je k dispozici i při hrách na zahradě.

Rodičům dětí vycházíme maximálně vstříc, respektujeme jejich názor, mají možnost vyjádřit se k chodu školy (dotazníky, schránka důvěry, konzultace s pedagogy atd.). Na řadě akcí, které s dětmi pořádáme, se účastní právě rodiče (tvořivé dílničky, besídky atd.).

Spolupracujeme s řadou subjektů a školských zařízení: např. Pedagogicko psychologickou poradnou v Rumburku, ZŠ Náměstí E. Beneše, ZŠ Východní, SŠ a VOŠ Varnsdorf, ZUŠ Varnsdorf, DDM Varnsdorf, RZS Rumburk, HZS Varnsdorf, OO PČR Varnsdorf, MÚ Varnsdorf, MUDr. Chvojkovou, Mezi námi o. p. s. a Domem s pečovatelskou službou v Lesní ulici ve Varnsdorfu a dalšími.