Projekty školy

Projekty ve školním roce 2020/21:

I.

Projekt

„Časopis Barvička“

Cíl projektu:

Záměrem projektu je podnítit zájem dětí o dílo, na kterém by se podílely – svými kresbami, náměty, postřehy.

Dílčí cíle:

 • Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 • Rozvoj tvořivosti
 • Rozvoj estetického vnímání
 • Posilování přirozených poznávacích citů

Očekávané výstupy:

 • Záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • Poznávat to, čím je obklopeno
 • Přemýšlet
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných technik
 • Poznat některá písmena
 • Popsat situaci (reálnou i na obrázku)

Konkretizované výstupy:

 • Popisovat, co vidím
 • Vyprávět své dojmy, zážitky
 • Kreslit, malovat, vybarvovat, obtahovat, obkreslovat

Plán projektu:

Časopis vychází jako občasník – počínaje školním rokem 2018/2019. Jeho obsahem jsou texty, výtvarná díla dětí, fotografie apod. vztahující se k činnosti školky v daném období.

Děti mají společně s rodiči a učitelkami možnost zavzpomínat, co společně prožili, připomenout si básničku, písničku, potěšit se obrázky dětí a fotografiemi z rozmanitých akcí v mateřské škole a mimo ni.

II.

Projekt

„Mezigenerační setkávání dětí a seniorů“

2020/2021

Projekt bude uskutečněn v závislosti na situaci kolem rozšíření nákazy COVID – 19. Tzn. že po dobu pandemie nebudou setkání realizováná. Děti budou vyrábět výtvarná dílka a ta potom budou doručena do Domu s pečovatelskou službou. V této souvislosti jsme se zapojili do aktivity obecně prospěšné společnosti Mezi námi, o. p. s. s názvem Pohádkový rok. Každý měsíc děti ve školce (v případě distančního vzdělávání doma s rodiči) a podle možností i senioři v pečovatelském domě zhotoví postavičku z českých Večerníčků. Učitelka držící patronát nad projektem a pracovnice z pečovatelského zařízení si výrobky předají. Současně může probíhat komunikace mezi dětmi a seniory prostřednictvím fotografií, pozdravných videí, chatu atp.

Cíl projektu:

Záměrem projektu je prohloubit u dětí povědomí o tom, že stáří je přirozenou součástí života, že i senioři mohou jejich vnímání světa neopakovatelným způsobem obohatit.

V tomto projektu spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Mezi námi, o. p. s., která je prostředníkem mezi naší mateřskou školou a Domem s pečovatelskou službou ve Varnsdorfu.

III.

Projekt

„Barevný svět na kopečku“

2020/2021

 Cíl projektu:

Záměrem projektu je rozvíjet výtvarné dovednosti dětí formou:

 1. účasti na výtvarných soutěžích a akcích konaných jinými subjekty
 2. prezentace výtvarných děl dětí v prostorách jiných subjektů

 Dílčí cíle:

 • Rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Rozvoj smyslového vnímání
 • Rozvoj představivosti a fantazie
 • Rozvoj kooperativních dovedností

Očekávané výstupy:

 • Záměrně udržet pozornost
 • Vyjadřovat se formou výtvarné činnosti
 • Ovládat koordinaci ruky a oka
 • Zvládat jemnou motoriku
 • Spolupracovat s ostatními dětmi
 • Těšit se z výtvarného prožitku

Konkretizované výstupy:

 • Malovat, kreslit
 • Modelovat, lepit, střihat
 • Tvořivě využívat přírodní a jiné výtvarné materiály
 • Pozorovat
 • Prezentovat svůj výtvor

Plán projektu:

Projekt bude realizován v průběhu celého školního roku 2019/2020.

Účastnit se ho budou děti a učitelky MŠ.

IV.

Projekt Cepík 2020/21

Projekt Cepík je dlouhodobý program určený dětem předškolního věku. Projekt realizuje Centrum podpory zdraví, z.ú. od roku 2012. Jedná se o celoroční intervenční projekt, který se zabývá zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí.

V rámci tohoto projektu spolupracujeme s MŠ Slovíčko ve Varnsdorfu.

V.

Projekt Příroda na dlani

2020/21

Projekt se zaměřuje na environmentální výchovu dětí. Formou tvoření, prožitkového učení, tvořivých dílniček s rodiči, práce na zahradě, vycházek do přírody apod. si budou vštěpovat základní hodnoty vztahu k živé a neživé přírodě.

VI.

Projekt V září půjdu do školy

2020/21

Cílem tohoto celoročního projektu je formou her, pracovních listů a dalších činností rozvíjet a prohlubovat u dětí vše, co by měly zvládnout před vstupem do školy.

VII.

Projekt se Sokolem do života

2020/21

Projekt České obce sokolské, na kterém se podílejí mateřské školy. Celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí. Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
Plnění jednotlivých úkolů přináší dětem potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjí jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

Projekty ve školním roce 2019/2020:

I.

Projekt Cepík je dlouhodobý program určený dětem předškolního věku. Projekt realizuje Centrum podpory zdraví, z.ú. od roku 2012. Jedná se o celoroční intervenční projekt, který se zabývá zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí.

II.

Projekt

„Časopis Barvička“

Cíl projektu:

Záměrem projektu je podnítit zájem dětí o dílo, na kterém by se podílely – svými kresbami, náměty, postřehy.

Dílčí cíle:

 • Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 • Rozvoj tvořivosti
 • Rozvoj estetického vnímání
 • Posilování přirozených poznávacích citů

Očekávané výstupy:

 • Záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • Poznávat to, čím je obklopeno
 • Přemýšlet
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných technik
 • Poznat některá písmena
 • Popsat situaci (reálnou i na obrázku)

Konkretizované výstupy:

 • Popisovat, co vidím
 • Vyprávět své dojmy, zážitky
 • Kreslit, malovat, vybarvovat, obtahovat, obkreslovat

Plán projektu:

Časopis bude vycházet jako občasník – počínaje školním rokem 2018/2019. Jeho obsahem budou texty, výtvarná díla dětí, fotografie apod. vztahující se k činnosti školky v daném období.

Děti budou mít společně s rodiči a učitelkami možnost zavzpomínat, co společně prožili, připomenout si básničku, písničku, potěšit se obrázky dětí a fotografiemi z rozmanitých akcí v mateřské škole a mimo ni.

III.

Projekt

„Mezigenerační setkávání dětí a seniorů“

2019/2020

Cíl projektu:

Záměrem projektu je prohloubit u dětí povědomí o tom, že stáří je přirozenou součástí života, že i senioři mohou jejich vnímání světa neopakovatelným způsobem obohatit.

Dílčí cíle:

 • Seznamování s pravidly chování k druhému
 • Čerpání zkušeností ze setkávání se seniory
 • Rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozvoj tvořivosti
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému

Očekávané výstupy:

 • komunikovat se seniory
 • chápat, že všichni mají stejnou hodnotu, i když je každý jiný
 • překonat případný ostych při setkávání se seniory
 • chovat se zdvořile
 • těšit se ze vzájemné tvůrčí interakce
 • spolupracovat

Konkretizované výstupy:

 • společně tvořit, tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při výtvarných činnostech
 • využívat tvůrčí a výtvarné techniky
 • přicházet s vlastními nápady
 • povídat si
 • zpívat

Plán projektu:

V tomto projektu spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Mezi námi, o. p. s., která je prostředníkem mezi naší mateřskou školou a Pečovatelskou službou města Varnsdorf. V rámci programu „Povídej“ (Mezi námi, o. p. s., www.mezigeneracne.cz) plánujeme uskutečnit setkávání našich předškolních dětí se seniory, na kterých by společně tvořili a aktivně sdíleli společný čas. Tato setkávání by se měla konat jednou měsíčně.

IV.

„Srdce s láskou darované“

Cíl projektu:

 • Vytvoření povědomí dětí o mezilidských morálních hodnotách
 • Podpora tradičních hodnot jako láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta
 • Podpora týmové spolupráce
 • Mít radost z darovaného, vlastnoručně vyrobeného srdce

v.

Projekt

„Barevný svět na kopečku“

2019/2020

 Cíl projektu:

Záměrem projektu je rozvíjet výtvarné dovednosti dětí formou:

 1. účasti na výtvarných soutěžích a akcích konaných jinými subjekty
 2. prezentace výtvarných děl dětí v prostorách jiných subjektů

 Dílčí cíle:

 • Rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Rozvoj smyslového vnímání
 • Rozvoj představivosti a fantazie
 • Rozvoj kooperativních dovedností

Očekávané výstupy:

 • Záměrně udržet pozornost
 • Vyjadřovat se formou výtvarné činnosti
 • Ovládat koordinaci ruky a oka
 • Zvládat jemnou motoriku
 • Spolupracovat s ostatními dětmi
 • Těšit se z výtvarného prožitku

Konkretizované výstupy:

 • Malovat, kreslit
 • Modelovat, lepit, střihat
 • Tvořivě využívat přírodní a jiné výtvarné materiály
 • Pozorovat
 • Prezentovat svůj výtvor

Plán projektu:

Projekt bude realizován v průběhu celého školního roku 2019/2020.

Účastnit se ho budou děti a učitelky MŠ.

VI.

„Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“

Projekt České obce sokolské, na kterém se podílejí mateřské školy. Celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí. Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
Plnění jednotlivých úkolů přináší dětem potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjí jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

VII.

„Do školky i ze školky bezpečně“

Cíl projektu v rámci daného třídního vzdělávacího plánu:

 • získat specifické dovednosti, jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřené věku
 • cvičit bezpečné chování v dopravních situacích, kterých se děti bezpečně účastní
 • získávání základních znalostí pravidel, která určují chování účastníků silničního provozu
 • prakticky nacvičovat bezpečné chování v některých situacích

Projekty ve školním roce 2018/2019:

I.

Projekt

„Hymna Barevný svět na kopečku“

2018/2019

Cíl projektu:

Záměrem projektu je společně s dětmi vytvořit a osvojit si píseň, která by reprezentovala naší mateřskou školu.

Dílčí cíle:

 • Rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Rozvoj paměti a smyslového vnímání

Očekávané výstupy:

 • Záměrně udržet pozornost
 • Vnímat hudbu
 • Vyjadřovat se formou hudební činnosti
 • Těšit se z hudebního prožitku

Konkretizované výstupy:

 • Zpívat
 • Rytmicky se pohybovat
 • Používat rytmické nástroje

Plán projektu:

Projekt bude realizován v průběhu celého školního roku. Společně s dětmi se tuto píseň naučíme a budeme ji zpívat při různých školních příležitostech.

II.

Projekt

„Časopis Barvička“

Cíl projektu:

Záměrem projektu je podnítit zájem dětí o dílo, na kterém by se podílely – svými kresbami, náměty, postřehy.

Dílčí cíle:

 • Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 • Rozvoj tvořivosti
 • Rozvoj estetického vnímání
 • Posilování přirozených poznávacích citů

Očekávané výstupy:

 • Záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • Poznávat to, čím je obklopeno
 • Přemýšlet
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných technik
 • Poznat některá písmena
 • Popsat situaci (reálnou i na obrázku)

Konkretizované výstupy:

 • Popisovat, co vidím
 • Vyprávět své dojmy, zážitky
 • Kreslit, malovat, vybarvovat, obtahovat, obkreslovat

Plán projektu:

Časopis bude vycházet jako občasník – počínaje školním rokem 2018/2019. Jeho obsahem budou texty, výtvarná díla dětí, fotografie apod. vztahující se k činnosti školky v daném období.

Děti budou mít společně s rodiči a učitelkami možnost zavzpomínat, co společně prožili, připomenout si básničku, písničku, potěšit se obrázky dětí a fotografiemi z rozmanitých akcí v mateřské škole a mimo ni.

III.

Projekt

„Mezigenerační setkávání dětí a seniorů“

2018/2019

Cíl projektu:

Záměrem projektu je prohloubit u dětí povědomí o tom, že stáří je přirozenou součástí života, že i senioři mohou jejich vnímání světa neopakovatelným způsobem obohatit.

Dílčí cíle:

 • Seznamování s pravidly chování k druhému
 • Čerpání zkušeností ze setkávání se seniory
 • Rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozvoj tvořivosti
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému

Očekávané výstupy:

 • komunikovat se seniory
 • chápat, že všichni mají stejnou hodnotu, i když je každý jiný
 • překonat případný ostych při setkávání se seniory
 • chovat se zdvořile
 • těšit se ze vzájemné tvůrčí interakce
 • spolupracovat

Konkretizované výstupy:

 • společně tvořit, tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při výtvarných činnostech
 • využívat tvůrčí a výtvarné techniky
 • přicházet s vlastními nápady
 • povídat si
 • zpívat

Plán projektu:

V tomto projektu spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Mezi námi, o. p. s., která je prostředníkem mezi naší mateřskou školou a Pečovatelskou službou města Varnsdorf. V rámci programu „Povídej“ (Mezi námi, o. p. s., www.mezigeneracne.cz) plánujeme uskutečnit setkávání našich předškolních dětí se seniory, na kterých by společně tvořili a aktivně sdíleli společný čas. Tato setkávání by se měla konat jednou měsíčně.

IV.

„Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“

Projekt České obce sokolské, na kterém se podílejí mateřské školy. Celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí. Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
Plnění jednotlivých úkolů přináší dětem potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjí jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

V.

„Srdce s láskou darované“

Cíl projektu:

 • Vytvoření povědomí dětí o mezilidských morálních hodnotách
 • Podpora tradičních hodnot jako láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta
 • Podpora týmové spolupráce
 • Mít radost z darovaného, vlastnoručně vyrobeného srdce

VI.

„Zdravá pětka“

Cíl projektu: motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu

Vzdělávací program je realizován za podpory Nadačního fondu Albert po celé České republice.

VII.

„Do školky i ze školky bezpečně“

Cíl projektu v rámci daného třídního vzdělávacího plánu:

 • získat specifické dovednosti, jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřené věku
 • cvičit bezpečné chování v dopravních situacích, kterých se děti bezpečně účastní
 • získávání základních znalostí pravidel, která určují chování účastníků silničního provozu
 • prakticky nacvičovat bezpečné chování v některých situacích

Projekty ve školním roce 2017/2018:

I.

„Den Země“

        Cíl projektu: záměrem projektu je zvýšit zájem dětí o životní prostředí, prohloubit jejich poznatky o přírodě v jejich nejbližším okolí a o její ochraně.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj ekologického myšlení a cítění
 • Rozvoj úcty k životu
 • Rozvoj povědomí o sounáležitosti se světem

Očekávané výstupy:

 • Vnímat, že vše v přírodě má svůj řád, že se v něm vše ovlivňuje
 • Chránit a pečovat o přírodu v našem nejbližším okolí
 • Mít povědomí o sounáležitosti se Zemí, světem, přírodou

Konkretizované výstupy:

 • Vědět, co škodí vodě, zemi, vzduchu, zvířatům
 • Vědět, k čemu slouží kompost
 • Znát živočichy, kteří obývají školní zahradu

Vzdělávací nabídka: viz struktura projektu – náplň konkrétních činností

Účastníky projektu budou děti naší mateřské školy a jejich rodiče, učitelky mateřské školy.

Projektový den proběhne v měsíci dubnu 2018 – konkrétní datum bude upřesněno v závislosti na počasí.

Projekt se uskuteční v prostorách mateřské školy a školní zahrady.

II.

„Děti z Kopečku malují pro radost“

 

Cíl projektu: záměrem projektu je rozvíjet u dětí jejich tvořivost a fantazii prostřednictvím rozmanitých výtvarných činností a současně dětem umožnit, aby mohly svou tvorbu prezentovat na veřejných místech ve městě.

Dílčí cíle:

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání

Očekávané výstupy:

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky

Konkretizované výstupy:

 • tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, aj.)
 • experimentovat s různými materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do klovatiny)
 • využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
 • přicházet s vlastními nápady
 • zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů – viz výše)

Vzdělávací nabídka: viz struktura projektu – nabídka konkrétních činností v rámci projektu

Účastníky projektu budou děti naší mateřské školy, učitelky mateřské školy a subjekty, u kterých se budou konat prezentace děl dětí. Konkrétně:

 • čekárna stomatologické ordinace MUDr. A. Chvojkové a MUDr. I. Hrozové ve Varnsdorfu
 • schodiště a chodba na služebně OO PČR ve Varnsdorfu
 • chodby v budově MÚ ve Varnsdorfu

Projekt proběhne během celého školního roku 2017/2018. Konkrétně:

 • u MUDr. Chvojkové a MUDr. Hrozové – podzim 2017, zima 2018, jaro 2018, léto 2018
 • na OO PČR – podzim 2017/zima 2018
 • na MÚ – léto 2018

Děti budou výtvarná díla tvořit ve své mateřské škole a následně bude zajištěna jejich prezentace u výše zmíněných subjektů.

III.

„Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“

Projekt České obce sokolské, na kterém se podílejí mateřské školy. Celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí. Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
Plnění jednotlivých úkolů přináší dětem potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjí jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

IV.

„Těšíme se do školy“

Projekt zaměřen na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost předškolních dětí.

Cíle:

 • Připravit předškoláky na zápis do základních škol
 • Rozvíjet děti ve všech oblastech potřebných ke vstupu do školy
 • Nenásilně dětem přibližovat rozdíl mezi hrou a cílenou činností
 • Vést děti k dokončení započaté činnosti
 • Všímat si individuálních zvláštností, podporovat děti při činnostech, vytvářet jim vhodné podmínky pro rozvoj v jednotlivých oblastech učení

Co budeme rozvíjet:

 1. Jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku
 2. Osobnostní návyky – práceschopnost, sebevědomí dítěte, volní vlastnosti
 3. Řeč a sluchové vnímání
 4. Časoprostorovou orientaci
 5. Předčtenářskou gramotnost, zrakové vnímání
 6. Předmatematickou gramotnost