Projekty školy

Projekty ve školním roce 2021/2022

I.

„V září půjdu do školy“

Projekt je zaměřený na přípravu předškolních dětí ke vstupu do první třídy.

p. uč. Martina Hladíková

II.

„Bezpečná cesta do školky“

Projekt rozvíjí povědomí dětí o bezpečnosti na komunikacích, o dopravním provozu.

p. uč. Martina Hladíková

III.

„Příroda na dlani“

Environmentální zaměření projektu formuje vztah dětí k prostředí, ve kterém žijí, rozvíjí pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou.

p. uč. Vendulka Böhmová

IV.

„Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“

Projekt České obce sokolské zaměřený na rozvoj tělesné zdatnosti dětí.

p. uč. Vendulka Böhmová

V.

„Projekt Barevný svět na kopečku“

Projekt je zaměřený na výtvarnou činnost dětí, účastí dětí na výtvarných soutěží a vystavování jejich prací u jiných subjektů i v kmenové školce. Klade si za cíl rozvoj tvořivosti, fantazie, pocitu ohodnocení, schopnosti své dílo prezentovat.

p. uč. Marie Rejfová

VI.

„Mezigenerační setkávání se seniory“

Cílem projektu je setkávání dětí a seniorů formou výtvarného tvoření a dalších společenských aktivit.

p. uč. Marie Rejfová
partnery jsou: Mezi námi, o. p. s
Pečovatelská služba města Varnsdorf

VII.

„Školní časopis Barvička“

Projekt spočívá na vydávání školního časopisu.

p. uč. Marie Rejfová

Projekty ve školním roce 2020/21:

I.

Projekt

„Časopis Barvička“

Cíl projektu:

Záměrem projektu je podnítit zájem dětí o dílo, na kterém by se podílely – svými kresbami, náměty, postřehy.

Dílčí cíle:

 • Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 • Rozvoj tvořivosti
 • Rozvoj estetického vnímání
 • Posilování přirozených poznávacích citů

Očekávané výstupy:

 • Záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • Poznávat to, čím je obklopeno
 • Přemýšlet
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných technik
 • Poznat některá písmena
 • Popsat situaci (reálnou i na obrázku)

Konkretizované výstupy:

 • Popisovat, co vidím
 • Vyprávět své dojmy, zážitky
 • Kreslit, malovat, vybarvovat, obtahovat, obkreslovat

Plán projektu:

Časopis vychází jako občasník – počínaje školním rokem 2018/2019. Jeho obsahem jsou texty, výtvarná díla dětí, fotografie apod. vztahující se k činnosti školky v daném období.

Děti mají společně s rodiči a učitelkami možnost zavzpomínat, co společně prožili, připomenout si básničku, písničku, potěšit se obrázky dětí a fotografiemi z rozmanitých akcí v mateřské škole a mimo ni.

II.

Projekt

„Mezigenerační setkávání dětí a seniorů“

2020/2021

Projekt bude uskutečněn v závislosti na situaci kolem rozšíření nákazy COVID – 19. Tzn. že po dobu pandemie nebudou setkání realizováná. Děti budou vyrábět výtvarná dílka a ta potom budou doručena do Domu s pečovatelskou službou. V této souvislosti jsme se zapojili do aktivity obecně prospěšné společnosti Mezi námi, o. p. s. s názvem Pohádkový rok. Každý měsíc děti ve školce (v případě distančního vzdělávání doma s rodiči) a podle možností i senioři v pečovatelském domě zhotoví postavičku z českých Večerníčků. Učitelka držící patronát nad projektem a pracovnice z pečovatelského zařízení si výrobky předají. Současně může probíhat komunikace mezi dětmi a seniory prostřednictvím fotografií, pozdravných videí, chatu atp.

Cíl projektu:

Záměrem projektu je prohloubit u dětí povědomí o tom, že stáří je přirozenou součástí života, že i senioři mohou jejich vnímání světa neopakovatelným způsobem obohatit.

V tomto projektu spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Mezi námi, o. p. s., která je prostředníkem mezi naší mateřskou školou a Domem s pečovatelskou službou ve Varnsdorfu.

III.

Projekt

„Barevný svět na kopečku“

2020/2021

 Cíl projektu:

Záměrem projektu je rozvíjet výtvarné dovednosti dětí formou:

 1. účasti na výtvarných soutěžích a akcích konaných jinými subjekty
 2. prezentace výtvarných děl dětí v prostorách jiných subjektů

 Dílčí cíle:

 • Rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Rozvoj smyslového vnímání
 • Rozvoj představivosti a fantazie
 • Rozvoj kooperativních dovedností

Očekávané výstupy:

 • Záměrně udržet pozornost
 • Vyjadřovat se formou výtvarné činnosti
 • Ovládat koordinaci ruky a oka
 • Zvládat jemnou motoriku
 • Spolupracovat s ostatními dětmi
 • Těšit se z výtvarného prožitku

Konkretizované výstupy:

 • Malovat, kreslit
 • Modelovat, lepit, střihat
 • Tvořivě využívat přírodní a jiné výtvarné materiály
 • Pozorovat
 • Prezentovat svůj výtvor

Plán projektu:

Projekt bude realizován v průběhu celého školního roku 2019/2020.

Účastnit se ho budou děti a učitelky MŠ.

IV.

Projekt Cepík 2020/21

Projekt Cepík je dlouhodobý program určený dětem předškolního věku. Projekt realizuje Centrum podpory zdraví, z.ú. od roku 2012. Jedná se o celoroční intervenční projekt, který se zabývá zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí.

V rámci tohoto projektu spolupracujeme s MŠ Slovíčko ve Varnsdorfu.

V.

Projekt Příroda na dlani

2020/21

Projekt se zaměřuje na environmentální výchovu dětí. Formou tvoření, prožitkového učení, tvořivých dílniček s rodiči, práce na zahradě, vycházek do přírody apod. si budou vštěpovat základní hodnoty vztahu k živé a neživé přírodě.

VI.

Projekt V září půjdu do školy

2020/21

Cílem tohoto celoročního projektu je formou her, pracovních listů a dalších činností rozvíjet a prohlubovat u dětí vše, co by měly zvládnout před vstupem do školy.

VII.

Projekt se Sokolem do života

2020/21

Projekt České obce sokolské, na kterém se podílejí mateřské školy. Celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí. Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
Plnění jednotlivých úkolů přináší dětem potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjí jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

Projekty ve školním roce 2019/2020:

I.

Projekt Cepík je dlouhodobý program určený dětem předškolního věku. Projekt realizuje Centrum podpory zdraví, z.ú. od roku 2012. Jedná se o celoroční intervenční projekt, který se zabývá zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí.

II.

Projekt

„Časopis Barvička“

Cíl projektu:

Záměrem projektu je podnítit zájem dětí o dílo, na kterém by se podílely – svými kresbami, náměty, postřehy.

Dílčí cíle:

 • Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 • Rozvoj tvořivosti
 • Rozvoj estetického vnímání
 • Posilování přirozených poznávacích citů

Očekávané výstupy:

 • Záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • Poznávat to, čím je obklopeno
 • Přemýšlet
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných technik
 • Poznat některá písmena
 • Popsat situaci (reálnou i na obrázku)

Konkretizované výstupy:

 • Popisovat, co vidím
 • Vyprávět své dojmy, zážitky
 • Kreslit, malovat, vybarvovat, obtahovat, obkreslovat

Plán projektu:

Časopis bude vycházet jako občasník – počínaje školním rokem 2018/2019. Jeho obsahem budou texty, výtvarná díla dětí, fotografie apod. vztahující se k činnosti školky v daném období.

Děti budou mít společně s rodiči a učitelkami možnost zavzpomínat, co společně prožili, připomenout si básničku, písničku, potěšit se obrázky dětí a fotografiemi z rozmanitých akcí v mateřské škole a mimo ni.

III.

Projekt

„Mezigenerační setkávání dětí a seniorů“

2019/2020

Cíl projektu:

Záměrem projektu je prohloubit u dětí povědomí o tom, že stáří je přirozenou součástí života, že i senioři mohou jejich vnímání světa neopakovatelným způsobem obohatit.

Dílčí cíle:

 • Seznamování s pravidly chování k druhému
 • Čerpání zkušeností ze setkávání se seniory
 • Rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozvoj tvořivosti
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému

Očekávané výstupy:

 • komunikovat se seniory
 • chápat, že všichni mají stejnou hodnotu, i když je každý jiný
 • překonat případný ostych při setkávání se seniory
 • chovat se zdvořile
 • těšit se ze vzájemné tvůrčí interakce
 • spolupracovat

Konkretizované výstupy:

 • společně tvořit, tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při výtvarných činnostech
 • využívat tvůrčí a výtvarné techniky
 • přicházet s vlastními nápady
 • povídat si
 • zpívat

Plán projektu:

V tomto projektu spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Mezi námi, o. p. s., která je prostředníkem mezi naší mateřskou školou a Pečovatelskou službou města Varnsdorf. V rámci programu „Povídej“ (Mezi námi, o. p. s., www.mezigeneracne.cz) plánujeme uskutečnit setkávání našich předškolních dětí se seniory, na kterých by společně tvořili a aktivně sdíleli společný čas. Tato setkávání by se měla konat jednou měsíčně.

IV.

„Srdce s láskou darované“

Cíl projektu:

 • Vytvoření povědomí dětí o mezilidských morálních hodnotách
 • Podpora tradičních hodnot jako láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta
 • Podpora týmové spolupráce
 • Mít radost z darovaného, vlastnoručně vyrobeného srdce

v.

Projekt

„Barevný svět na kopečku“

2019/2020

 Cíl projektu:

Záměrem projektu je rozvíjet výtvarné dovednosti dětí formou:

 1. účasti na výtvarných soutěžích a akcích konaných jinými subjekty
 2. prezentace výtvarných děl dětí v prostorách jiných subjektů

 Dílčí cíle:

 • Rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Rozvoj smyslového vnímání
 • Rozvoj představivosti a fantazie
 • Rozvoj kooperativních dovedností

Očekávané výstupy:

 • Záměrně udržet pozornost
 • Vyjadřovat se formou výtvarné činnosti
 • Ovládat koordinaci ruky a oka
 • Zvládat jemnou motoriku
 • Spolupracovat s ostatními dětmi
 • Těšit se z výtvarného prožitku

Konkretizované výstupy:

 • Malovat, kreslit
 • Modelovat, lepit, střihat
 • Tvořivě využívat přírodní a jiné výtvarné materiály
 • Pozorovat
 • Prezentovat svůj výtvor

Plán projektu:

Projekt bude realizován v průběhu celého školního roku 2019/2020.

Účastnit se ho budou děti a učitelky MŠ.

VI.

„Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“

Projekt České obce sokolské, na kterém se podílejí mateřské školy. Celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí. Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
Plnění jednotlivých úkolů přináší dětem potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjí jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

VII.

„Do školky i ze školky bezpečně“

Cíl projektu v rámci daného třídního vzdělávacího plánu:

 • získat specifické dovednosti, jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřené věku
 • cvičit bezpečné chování v dopravních situacích, kterých se děti bezpečně účastní
 • získávání základních znalostí pravidel, která určují chování účastníků silničního provozu
 • prakticky nacvičovat bezpečné chování v některých situacích

Projekty ve školním roce 2018/2019:

I.

Projekt

„Hymna Barevný svět na kopečku“

2018/2019

Cíl projektu:

Záměrem projektu je společně s dětmi vytvořit a osvojit si píseň, která by reprezentovala naší mateřskou školu.

Dílčí cíle:

 • Rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Rozvoj paměti a smyslového vnímání

Očekávané výstupy:

 • Záměrně udržet pozornost
 • Vnímat hudbu
 • Vyjadřovat se formou hudební činnosti
 • Těšit se z hudebního prožitku

Konkretizované výstupy:

 • Zpívat
 • Rytmicky se pohybovat
 • Používat rytmické nástroje

Plán projektu:

Projekt bude realizován v průběhu celého školního roku. Společně s dětmi se tuto píseň naučíme a budeme ji zpívat při různých školních příležitostech.

II.

Projekt

„Časopis Barvička“

Cíl projektu:

Záměrem projektu je podnítit zájem dětí o dílo, na kterém by se podílely – svými kresbami, náměty, postřehy.

Dílčí cíle:

 • Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 • Rozvoj tvořivosti
 • Rozvoj estetického vnímání
 • Posilování přirozených poznávacích citů

Očekávané výstupy:

 • Záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • Poznávat to, čím je obklopeno
 • Přemýšlet
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných technik
 • Poznat některá písmena
 • Popsat situaci (reálnou i na obrázku)

Konkretizované výstupy:

 • Popisovat, co vidím
 • Vyprávět své dojmy, zážitky
 • Kreslit, malovat, vybarvovat, obtahovat, obkreslovat

Plán projektu:

Časopis bude vycházet jako občasník – počínaje školním rokem 2018/2019. Jeho obsahem budou texty, výtvarná díla dětí, fotografie apod. vztahující se k činnosti školky v daném období.

Děti budou mít společně s rodiči a učitelkami možnost zavzpomínat, co společně prožili, připomenout si básničku, písničku, potěšit se obrázky dětí a fotografiemi z rozmanitých akcí v mateřské škole a mimo ni.

III.

Projekt

„Mezigenerační setkávání dětí a seniorů“

2018/2019

Cíl projektu:

Záměrem projektu je prohloubit u dětí povědomí o tom, že stáří je přirozenou součástí života, že i senioři mohou jejich vnímání světa neopakovatelným způsobem obohatit.

Dílčí cíle:

 • Seznamování s pravidly chování k druhému
 • Čerpání zkušeností ze setkávání se seniory
 • Rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozvoj tvořivosti
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému

Očekávané výstupy:

 • komunikovat se seniory
 • chápat, že všichni mají stejnou hodnotu, i když je každý jiný
 • překonat případný ostych při setkávání se seniory
 • chovat se zdvořile
 • těšit se ze vzájemné tvůrčí interakce
 • spolupracovat

Konkretizované výstupy:

 • společně tvořit, tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při výtvarných činnostech
 • využívat tvůrčí a výtvarné techniky
 • přicházet s vlastními nápady
 • povídat si
 • zpívat

Plán projektu:

V tomto projektu spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Mezi námi, o. p. s., která je prostředníkem mezi naší mateřskou školou a Pečovatelskou službou města Varnsdorf. V rámci programu „Povídej“ (Mezi námi, o. p. s., www.mezigeneracne.cz) plánujeme uskutečnit setkávání našich předškolních dětí se seniory, na kterých by společně tvořili a aktivně sdíleli společný čas. Tato setkávání by se měla konat jednou měsíčně.

IV.

„Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“

Projekt České obce sokolské, na kterém se podílejí mateřské školy. Celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí. Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
Plnění jednotlivých úkolů přináší dětem potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjí jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

V.

„Srdce s láskou darované“

Cíl projektu:

 • Vytvoření povědomí dětí o mezilidských morálních hodnotách
 • Podpora tradičních hodnot jako láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta
 • Podpora týmové spolupráce
 • Mít radost z darovaného, vlastnoručně vyrobeného srdce

VI.

„Zdravá pětka“

Cíl projektu: motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu

Vzdělávací program je realizován za podpory Nadačního fondu Albert po celé České republice.

VII.

„Do školky i ze školky bezpečně“

Cíl projektu v rámci daného třídního vzdělávacího plánu:

 • získat specifické dovednosti, jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřené věku
 • cvičit bezpečné chování v dopravních situacích, kterých se děti bezpečně účastní
 • získávání základních znalostí pravidel, která určují chování účastníků silničního provozu
 • prakticky nacvičovat bezpečné chování v některých situacích

Projekty ve školním roce 2017/2018:

I.

„Den Země“

        Cíl projektu: záměrem projektu je zvýšit zájem dětí o životní prostředí, prohloubit jejich poznatky o přírodě v jejich nejbližším okolí a o její ochraně.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj ekologického myšlení a cítění
 • Rozvoj úcty k životu
 • Rozvoj povědomí o sounáležitosti se světem

Očekávané výstupy:

 • Vnímat, že vše v přírodě má svůj řád, že se v něm vše ovlivňuje
 • Chránit a pečovat o přírodu v našem nejbližším okolí
 • Mít povědomí o sounáležitosti se Zemí, světem, přírodou

Konkretizované výstupy:

 • Vědět, co škodí vodě, zemi, vzduchu, zvířatům
 • Vědět, k čemu slouží kompost
 • Znát živočichy, kteří obývají školní zahradu

Vzdělávací nabídka: viz struktura projektu – náplň konkrétních činností

Účastníky projektu budou děti naší mateřské školy a jejich rodiče, učitelky mateřské školy.

Projektový den proběhne v měsíci dubnu 2018 – konkrétní datum bude upřesněno v závislosti na počasí.

Projekt se uskuteční v prostorách mateřské školy a školní zahrady.

II.

„Děti z Kopečku malují pro radost“

 

Cíl projektu: záměrem projektu je rozvíjet u dětí jejich tvořivost a fantazii prostřednictvím rozmanitých výtvarných činností a současně dětem umožnit, aby mohly svou tvorbu prezentovat na veřejných místech ve městě.

Dílčí cíle:

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání

Očekávané výstupy:

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky

Konkretizované výstupy:

 • tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, aj.)
 • experimentovat s různými materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do klovatiny)
 • využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
 • přicházet s vlastními nápady
 • zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů – viz výše)

Vzdělávací nabídka: viz struktura projektu – nabídka konkrétních činností v rámci projektu

Účastníky projektu budou děti naší mateřské školy, učitelky mateřské školy a subjekty, u kterých se budou konat prezentace děl dětí. Konkrétně:

 • čekárna stomatologické ordinace MUDr. A. Chvojkové a MUDr. I. Hrozové ve Varnsdorfu
 • schodiště a chodba na služebně OO PČR ve Varnsdorfu
 • chodby v budově MÚ ve Varnsdorfu

Projekt proběhne během celého školního roku 2017/2018. Konkrétně:

 • u MUDr. Chvojkové a MUDr. Hrozové – podzim 2017, zima 2018, jaro 2018, léto 2018
 • na OO PČR – podzim 2017/zima 2018
 • na MÚ – léto 2018

Děti budou výtvarná díla tvořit ve své mateřské škole a následně bude zajištěna jejich prezentace u výše zmíněných subjektů.

III.

„Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“

Projekt České obce sokolské, na kterém se podílejí mateřské školy. Celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí. Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
Plnění jednotlivých úkolů přináší dětem potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjí jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

IV.

„Těšíme se do školy“

Projekt zaměřen na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost předškolních dětí.

Cíle:

 • Připravit předškoláky na zápis do základních škol
 • Rozvíjet děti ve všech oblastech potřebných ke vstupu do školy
 • Nenásilně dětem přibližovat rozdíl mezi hrou a cílenou činností
 • Vést děti k dokončení započaté činnosti
 • Všímat si individuálních zvláštností, podporovat děti při činnostech, vytvářet jim vhodné podmínky pro rozvoj v jednotlivých oblastech učení

Co budeme rozvíjet:

 1. Jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku
 2. Osobnostní návyky – práceschopnost, sebevědomí dítěte, volní vlastnosti
 3. Řeč a sluchové vnímání
 4. Časoprostorovou orientaci
 5. Předčtenářskou gramotnost, zrakové vnímání
 6. Předmatematickou gramotnost