Projekty

Název projektu: MŠ Na Kopečku 22 Varnsdorf

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002888

Zahájení realizace projektu: 01. 10. 2016

Ukončení realizace projektu: 30. 09. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 308 338 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

ílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, matematickou pregramotnost, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti matematické pregramotnosti.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

Projekty ve školním roce 2017/2018:

I.

„Den Země“

        Cíl projektu: záměrem projektu je zvýšit zájem dětí o životní prostředí, prohloubit jejich poznatky o přírodě v jejich nejbližším okolí a o její ochraně.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj ekologického myšlení a cítění
 • Rozvoj úcty k životu
 • Rozvoj povědomí o sounáležitosti se světem

Očekávané výstupy:

 • Vnímat, že vše v přírodě má svůj řád, že se v něm vše ovlivňuje
 • Chránit a pečovat o přírodu v našem nejbližším okolí
 • Mít povědomí o sounáležitosti se Zemí, světem, přírodou

Konkretizované výstupy:

 • Vědět, co škodí vodě, zemi, vzduchu, zvířatům
 • Vědět, k čemu slouží kompost
 • Znát živočichy, kteří obývají školní zahradu

Vzdělávací nabídka: viz struktura projektu – náplň konkrétních činností

Účastníky projektu budou děti naší mateřské školy a jejich rodiče, učitelky mateřské školy.

Projektový den proběhne v měsíci dubnu 2018 – konkrétní datum bude upřesněno v závislosti na počasí.

Projekt se uskuteční v prostorách mateřské školy a školní zahrady.

II.

„Děti z Kopečku malují pro radost“

 

Cíl projektu: záměrem projektu je rozvíjet u dětí jejich tvořivost a fantazii prostřednictvím rozmanitých výtvarných činností a současně dětem umožnit, aby mohly svou tvorbu prezentovat na veřejných místech ve městě.

Dílčí cíle:

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání

Očekávané výstupy:

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky

Konkretizované výstupy:

 • tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, aj.)
 • experimentovat s různými materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do klovatiny)
 • využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
 • přicházet s vlastními nápady
 • zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů – viz výše)

Vzdělávací nabídka: viz struktura projektu – nabídka konkrétních činností v rámci projektu

Účastníky projektu budou děti naší mateřské školy, učitelky mateřské školy a subjekty, u kterých se budou konat prezentace děl dětí. Konkrétně:

 • čekárna stomatologické ordinace MUDr. A. Chvojkové a MUDr. I. Hrozové ve Varnsdorfu
 • schodiště a chodba na služebně OO PČR ve Varnsdorfu
 • chodby v budově MÚ ve Varnsdorfu

Projekt proběhne během celého školního roku 2017/2018. Konkrétně:

 • u MUDr. Chvojkové a MUDr. Hrozové – podzim 2017, zima 2018, jaro 2018, léto 2018
 • na OO PČR – podzim 2017/zima 2018
 • na MÚ – léto 2018

Děti budou výtvarná díla tvořit ve své mateřské škole a následně bude zajištěna jejich prezentace u výše zmíněných subjektů.

III.

„Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“

Projekt České obce sokolské, na kterém se podílejí mateřské školy. Celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí. Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
Plnění jednotlivých úkolů přináší dětem potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjí jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

IV.

„Těšíme se do školy“

Projekt zaměřen na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost předškolních dětí.

Cíle:

 • Připravit předškoláky na zápis do základních škol
 • Rozvíjet děti ve všech oblastech potřebných ke vstupu do školy
 • Nenásilně dětem přibližovat rozdíl mezi hrou a cílenou činností
 • Vést děti k dokončení započaté činnosti
 • Všímat si individuálních zvláštností, podporovat děti při činnostech, vytvářet jim vhodné podmínky pro rozvoj v jednotlivých oblastech učení

Co budeme rozvíjet:

 1. Jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku
 2. Osobnostní návyky – práceschopnost, sebevědomí dítěte, volní vlastnosti
 3. Řeč a sluchové vnímání
 4. Časoprostorovou orientaci
 5. Předčtenářskou gramotnost, zrakové vnímání
 6. Předmatematickou gramotnost