Zveme vás k zápisu

Milá maminko, milý tatínku, zveme Vás a Vaše děti k zápisu do naší mateřské školky.

Prostředí plné her, rozmanitých kreativních činností, klidu a pohody – to vše naleznete u nás na Kopečku. A nejen to: v minulých dnech jsme nezaháleli, abychom Vás mohli přivítat v novém kabátku. Nové pestrobarevné koberce a lina, veselá výzdoba, zrenovované zahradní prvky – to vše je tu pro radost vašich dětí.

Těšíme se na Vás!

Náš kolektiv.

 

Uzavření MŠ o prázdninách

Naše mateřská škola bude uzavřena:
od 1. – 10. 7. 2020
a
27. 7. – 21. 8. 2020

Plošně mají všechny MŠ ve Varnsdorfu provoz uzavřen
od 27. 7. – 7. 8. 2020

Úhrada úplaty za vzdělávání v měsíci červenci a srpnu:
Základní výše úplaty za jeden den a dítě se stanovuje na 20,- Kč ve všech MŠ + stravné. Úplatu za vzdělávání hradí plátce za každý objednaný den pobytu. Je nutné uhradit i v případě, že dítě přihlásíte na tyto měsíce a neodhlásíte. Odhlášení proveďte písemně emailem na dané náhradní MŠ nebo osobně v MŠ.

Provoz v měsících červenci a srpnu bude zajištěn pro zákonné zástupce, kteří nemají jinou možnost, jak dítě zaopatřit (týká se i náhradních MŠ).
Jak zajistit náhradní MŠ zjistíte zde: Metodika provozu mateřských škol o hlavních prázninách 2020-1

 

MŠ otevírá – instrukce pro rodiče

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem se mateřská škola znovu otevře v pondělí 11.5.2020.
Režim v mateřské škole je ve standardnímu režimu, přesto je režim značně omezen vzhledem k celostátním nařízením Ministerstva zdravotnictví a hygieny. Prosím o pečlivé zvážení rodinné a zdravotní situace Vaší, Vašich dětí včetně nejbližší rodiny (osob s rizikovými faktory) a přihlédli k tomu při docházce Vašeho dítěte do školky.
POVINNOST RODIČŮ PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLKY:  
 1. při vstupu do mateřské školy je potřeba umýt si ruce připravenou desinfekcí,
 2. podepsat čestné prohlášení (toto prohlášení je potřeba přinést již z domova vyplněné a podepsané!!!!!),
  čestné prohlášení ke stažení zde: COVID_čestné_prohlášení_bezinfekčnost
 3. vstup do školky je povolen pouze zdravým dětem (bude prováděn důkladný ranní filtr dětí, – např. měření teploty bezkontaktním teploměrem…).
DALŠÍ POVINNOSTI A NUTNÁ OPATŘENÍ S OHLEDEM NA COVID-19
 • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména při předání, vyzvednutí dítěte). NIKDO SE V PROSTORÁCH ŠKOLKY NEZDRŽUJE ZBYTEČNĚ DLOUHO,
 • DĚTI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY ROUŠKY V PROSTORÁCH NOSIT NEMUSÍ,
 • co nejvíce minimalizovat velké shromažďování osob před školkou – zde prosím o součinnost a nezdržovali se před školkou více, než je potřeba,
 • i před školkou je potřeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (toto není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti),
 • pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu,
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest odpovídajícím příznakům COVID-19, NESMÍ VSTOUPIT DO ŠKOLKY!!!

Úplata za předškolní vzdělávání:
v měsíci květnu (od 11. 5.) bude vybírána úplata 20 Kč/den
v měsíci červnu bude úplata vybírána již v plné výši 400Kč/měsíc

Nezávislý monitoring – prosíme o rychlou odpověď

Vážení rodiče, pokud by se otevírala MŠ, měli byste zájem o umístění vašich dětí? V tomto případě by ale zanikl nárok na čerpání OČR.

Děkujeme za rychlou odpověď na tel. číslo: 736 535 416, popřípadě na e-mail 8msvdf@msnakopecku.cz nebo 8msvdf@tiscali.cz

Nové informace – zápisy, platby

Vážení rodiče,
z důvodu uzavření MŠ od 23. 3. vám bude odečtena poměrná část úplaty, tj. 20 Kč za den – 140,- Kč za měsíc březen. Stejně tomu bude i v dubnu, případně další měsíce.

Zápisy do ZŠ 2020
V souvislosti s mimořádným opatřením vlády vydává MŠMT pokyny k organizaci zápisů dětí do 1. třídy.
Zápisy budou probíhat od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Základní školy jsou připraveny provést zápis elektronicky. Podrobnosti najdete na stránkách škol.

Desatero pro rodiče předškolních dětí ke stažení zde: Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Zápis do MŠ 2020:

V A R N S D O R F
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,
MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
➢ Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců od 2. května 2020 do 14. května 2020
➢ Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Registračním číslem uchazeče bude číslo za lomítkem rodného čísla + iniciály jména (př. 2334JN)
➢ 29.5.2020 zveřejní ředitelka MŠ seznam přijatých dětí pod „registračním číslem“ na webu MŠ

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání
Potřebné dokumenty (Žádost, Čestné prohlášení) je možné si stáhnout a vytisknout z webových stránek mateřských škol i z webu města Varnsdorf, v nutných případech vyzvednout v tištěné podobě na MěÚ Varnsdorf (vstupní hala).
Do obálky je nutné vložit tyto dokumenty s podpisem zákonného zástupce:
1. Čitelně vyplněnou žádost
2. Doložení řádného očkování dítěte
a) v případě možnosti – potvrzení přímo na žádosti o očkování dítěte
b) nebo doloží kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení o řádném očkování dítěte
3. Kopii rodného listu dítěte
4. Kopii doporučení PPP či SPC – pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení
5. u CIZINCŮ platnost potvrzení o povolení k trvalému pobytu (delší než 90 dní)
Všechny písemnosti vložte do obálky označené „ZÁPIS DO MŠ“ a doručte jedním z možných způsobů:
1. vhozením všech požadovaných dokumentů do poštovní schránky dané
mateřské školy – UPŘEDNOSTŇUJEME
2. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku zveřejněnou na svých webových stránkách),
datová schránka MŠ Národní: 8dhk3g6

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!, email naleznete na webových stránkách mateřských škol),
e-mail MŠ Národní: 8msvdf@msnakopecku.cz nebo 8msvdf@tiscali.cz

4. poštou,
5. V nezbytně NUTNÉM případě:
osobní podání dne 14.5.2020: v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, proto si zákonný zástupce nejpozději dne 13.5.2020 do 16ti hod. telefonicky sjedná čas osobního setkání s ředitelkou dané MŠ.
telefon MŠ Národní: 736535416

Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka MŠ na městském úřadě,
který vede evidenci obyvatel.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Žádost o přijetí do MŠ ke stažení zde: Žádost o přijetí do MŠ 2020
Čestné prohlášení o očkování ke stažení zde: čestné prohlášení k očkování
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke stažení zde: Kritéria pro přijímání dětí 2020

 

 

 

Aktuálně

Z důvodu nezájmu pracujících rodičů o náhradní školu MŠ Pražská, rozhodlo  vedení města s účinností od 24.3.2020 do odvolání o uzavření tohoto zařízení. (dnes dorazilo 0 dětí). Uzavření školy se netýká pracujících rodičů v IZS.  Pokud budou pracující rodiče potřebovat zajistit vzdělávání v MŠ, nechť kontaktují MěÚ OŠKT  a my následně vyhodnotíme celkovou potřebu a případné znovuobnovení provozu MŠ. Tímto krokem může i MŠ Pražská vydávat pro rodiče OČR.

Aktuálně

V souladu s usnesením Vlády ČR č. 219, ze dne 15. března 2020, byla určena zřizovatelem MŠ Pražská Varnsdorf, příspěvková organizace, která bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 7 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:  bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil a zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 15 dětech (žáků).

Dále zřizovatel souhlasí s uzavřením všech mateřských škol s účinností od 23.03.2020 ve Varnsdorfu s výjimkou MŠ Pražská, která je určená pro krizové řízení, a to do odvolání.

OČR bude vystaveno ředitelkou školy v pondělí 23.3. 2020 od 8:00 do 12: 00 hodin, nebo po telefonické domluvě na čísle 736 535 416.

Rodiče, prosím, zvažte a využijte všechny možnosti péče o vaše dítě než docházku do krizové školky.

Všem Vám přejeme pevné nervy, zdraví a pohodu, ať situaci zvládneme co nejdříve.

Krizové opatření

Vážení rodiče,

situace ohledně opatření proti koronaviru se mění každým dnem.

Dnes po dohodě se zřizovatelem a ředitelkami varnsdorfských mateřských škol jsme připravili následující krizový plán:

· od pondělí 23.3.2020 se uzavírají všechny mateřské školy s výjimkou MŠ Zahrádka v ulici Pražská, která byla zřizovatelem určena jako školka s omezeným provozem pro vyhlášený nouzový stav

· rodiče, kteří oba pracují, jsou povinni nahlásit ředitelce kmenové mateřské školky požadavek o umístění do MŠ Zahrádka

· ředitelka kmenové školky žádosti od pracujících rodičů předá spolu s evidenčními listy dětí ředitelce „krizové“ školky

· jelikož opatření se mění každým dnem, tento stav bude trvat do odvolání

· do mateřské školy se budou přijímat pouze děti obou pracujících rodičů, jak bylo psáno v druhém bodě a navíc pouze ZDRAVÉ (jakékoliv příznaky respiračního onemocnění u dítěte jsou v současné době s ohledem na zdraví učitelek nepřípustné a v kompetenci učitelky je takovéto dítě do školky nepřijmout – rodič bude odkázán na dětského lékaře)

· pracující rodič je povinen dodržet páteční termín (tzn., nejpozději do 20.3.2020 do 8 hodin) nahlásit zájem o náhradní MŠ

Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás informovat o omezení provozu MŠ v souladu s nařízením Vlády ČR a zřizovatele Města Varnsdorf:

 • mateřská škola je otevřena pouze pro děti pracujících rodičů
 • dítě, které má příznaky respiračních onemocnění jako je rýma, kašel apod. nebude přijato do MŠ
 • potvrzení o ošetřovném vydává lékař z důvodu neuzavření MŠ, ale pouze omezení provozu

Děkujeme za pochopení.

Besídka k MDŽ

Milé babičky, srdečně vás zveme na besídku k Mezinárodnímu dni žen. Bude se konat 9. 3. v 15. 00 hodin.

Děkujeme